Scroll to top

apathetic meaning in punjabi

Courteney Cox reveals 'gross' recreation of turkey dance. APATHETIC meaning in hindi, APATHETIC pictures, APATHETIC pronunciation, APATHETIC translation,APATHETIC definition are included in the result of APATHETIC meaning in hindi at kitkatwords.com, a free online English hindi Picture dictionary. authenticity translation in English-Panjabi dictionary. How to use reflective in a sentence. Cookies help us deliver our services. Cookies help us deliver our services. 2. Dictionary – Find Word Meanings. plz help me απαθής . lethargic Edit. Authoritative definition is - having, marked by, or proceeding from authority. Punjabi definition is - an Indo-Aryan language of the Punjab. There are areas where most people seem extremely, । ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।. Categories: Appearance and Personality What does apatiko mean in English? apathetic. Historically, the Punjabi people were a heterogeneous group and were subdivided into a number of clans called biradari (literally meaning "brotherhood") or tribes, with each person bound to a clan. Not susceptible of pain or suffering; apathetic; impassible; unmoved Deliberately impassive in manner Having or revealing little emotion or sensibility; not easily aroused or excited Here's how you say it in ${totalLanguages} languages. response, a complaint, or an unkind remark by a householder only serves to allow our, ਨਾ ਸੁਣੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ, What might we do if many in our territory seem, (Zephaniah 1:6) Evidently, individuals in Judah were, ਤੌਰ ਤੇ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, A Witness from the United States wrote: “I read it immediately and cannot wait to use it, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: “ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੇਤਰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ, ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।”, Although we seek the spiritual welfare of people by endeavoring, “the glorious good news of the happy God” and his Son, they may be, ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ” ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ, This is especially true if we keep meeting individuals who are. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. apathetic adjective: indiferente: listless adjective: lánguido, con apatía: torpid adjective: aletargado: languid adjective: lánguido: apathetical adjective: indiferente: bleak adjective: desolado, poco prometedor, desapacible, frío, triste como un perro: languorous adjective: lánguido: Find more words! The Singular (or Plural) Art of aesthetics Found 134 sentences matching phrase "authenticity".Found in 3 ms. of Apathetical / Showing little or no emotion / showing or … How to use authoritative in a sentence. by the Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੀ, In fact, scholars were voicing doubts about the, ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।, of the book of Daniel received further support when the Dead Sea Scrolls were, ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਵਿਚ ਕੂਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗੁਫ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, In the past, a seal ring was pressed into clay or wax to, ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਰ ਵਾਲੀ ਮੁੰਦੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਮੋਮ ਉੱਤੇ, in the Bible than in any profane [secular] history whatsoever.”—Sir, Isaac Newton, renowned English scientist.1, “ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਧਰਮੀ [ਸੰਸਾਰਕ] ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ, ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ।”—ਸਰ ਆਈਜ਼ਕ ਨਿਊਟਨ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਵਿਗਿਆਨੀ। 1, And I tell you that the evidence for the life, the death, and the resurrection of Christ is better, than most of the facts of ancient history.”, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਮੌਤ, ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।”, Salesianum, Rome, notes that pronouncing the Vulgate “, ” “favored the idea that, in practice, it was, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’, Every time there is a disagreement between various Latin manuscripts, Greek manuscripts of the Old Testament, we ought to search for accuracy in the, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਲਾਤੀਨੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਂ, ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, Authentic, Energetic, Reflective, and Open. More Greek words for apathetic. Learn more. By using our services, you agree to our use of cookies. i want information on any three freedom fighters in punjabi. March 25, 2015 at 6:23 pm. Ex-Rep. Katie Hill alleges years of abuse by husband The other meanings are . Learn more. Spur definition: If one thing spurs you to do another, it encourages you to do it. Indifferent, apathetic, she has no reason to think her life will improve. However, Punjabi identity also included those who did not belong to any of the historical tribes. I tend to think of “empathetic” as leaning toward the “compassionate” end of the spectrum whereas with “empathic” I think more of the ability to practice empathy than the actual practice of it and/or application of it in compassion. How to use apathetic in a sentence. Singh, Maya. Void of feeling; not susceptible of deep emotion; passionless; indifferent. Learn Now. versus definition: 1. used to say that one team or person is competing against another: 2. used when naming the two…. The word originated in Old English lifer, of Germanic origin; related to German Leber, Dutch lever. Reflective definition is - capable of reflecting light, images, or sound waves. You have searched the English word "Apathetic " meaning in Hindi "उदासीन" udaaseen. Here's how you say it. Greek Translation. How to say apathetic in English? Learn apathisch in English translation and other related translations from German to English. and those who doubt that Josephus wrote it. Pervasive definition, spread throughout: The corruption is so pervasive that it is accepted as the way to do business. උදාසීන Meaning and Sinhala to English Translation. See more. Learn more. Read the article and answer the questions given below Congress Vice President Rahul Gandhi on Friday said the BJP government is "Kisan Virodhi" (anti - farmer) and asked if Prime Minister Narendra Modi can give debt relief to the rich, then why not to farmers. apathetic translation in English-Panjabi dictionary. Learn apatic in English translation and other related translations from Romanian to English. There are total 1 hindi meaning and definitions have been listed for the english word 'apathetic'. Look at these words in all languages: neutral, complacent, impassive, neutralize, neuter, apathetic, lethargic. Here are 2 ways to say it. exude definition: 1. Get details of word Blase - its definition, meaning in English, Hindi and Punjabi, Antonym and Synonym of Blase along with its usage and forms marked by a lack of interest; "an apathetic audience"; "the universe is neither hostile nor friendly; it is simply indifferent", showing little or no emotion or animation; "a woman who became active rather than apathetic as she grew older". The quality of being genuine or not corrupted from the original. Apathetic Meaning in Hindi. How to use aesthetic in a sentence. Discover apathisch meaning and improve your English skills! ‘Jamavar's exquisite Punjabi menu features delicacies such as Kharore Da Shorba, a ginger-garlic flavoured lamb trotter soup, a variation of our own paya.’ ‘I told him I would, and soon played Sukhbir & Daler Mehndi - that's Punjabi bhangra that pretty much never fails with the the older folks.’ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ? The quality of being authentic (of established authority). You can also find Apathetic meaning and Translation in Urdu, … It is spelled as [liv-er]. apathetic, All translation of apathetic, All meaning of apathetic, what is apathetic in All dictionary, apathetic related All Languages words. Discover apatic meaning and improve your English skills! Synonyms for apathetic about include indifferent, dispassionate, aloof, detached, distant, cold, cool, callous, impartial and unmoved. This Punjabi dictionary contains the 5000 most used words in Punjabi which are essential for day to day communication. More meanings for apático. Learn more. Lymphatic Urdu Meaning - Find the correct meaning of Lymphatic in Urdu, it is important to understand the word properly when we translate it from English to Urdu. απαθής adjective: apathí̱s impassive, dispassionate, passionless, impassible, unresponsive: Find more words! Be Apathetic Hindi Meaning - Find the correct meaning of Be Apathetic in Hindi. apathí̱s. See more. pathetic definition: 1. causing feelings of sadness, sympathy, or sometimes lack of respect, especially because a person…. By form, the word Liver is an noun. If you exude love, confidence, pain, etc., you show that you have a lot of that feeling: 2. to…. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਰਵਾਹ, ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਲੜਾਕੇ ਹਨ।, you might think that people in general are, or secular-minded— one poll revealed that fully half. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ. It is important to understand the word properly when we translate it from English to Hindi. Punjabi <> English online translation. Learn more. There are always several meanings of each word in Hindi. unprecedented definition: 1. never having happened or existed in the past: 2. never having happened or existed in the past…. This page also provides synonyms and grammar usage of pathetic … ਕਰਨਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ, ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ।, Now when you preach, perhaps most people you meet seem, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, 2. The quality or condition of being authentic, trustworthy, or genuine. Punjabi Meaning: ਗਰਭਵਤੀ marked by eager anticipation; an expectant hush / Waiting in expectation / having or showing an excited feeling that something is about to happen, especially something pleasant and interesting., Usage ⇒ an expectant conference crowd ⇒ expectant mothers : Synonyms: hopeful, eager, expecting, pregnant, gravid, Non è possibile visualizzare una descrizione perché il sito non lo consente. the quality of being genuine or not corrupted from the original. Need to translate "apathetic" to Japanese? Punjabi Meaning: ਸਮਰਪਿਤ devoted to a cause or ideal or purpose; a dedicated dancer; dedicated teachers; dedicated to the proposition that all men are created equal- A.Lincoln / solemnly dedicated to or set apart for a high purpose / of Dedicate / (of a person) devoted to a task or purpose; having single-minded loyalty or integrity., Punjabi <> English dictionary, monolingual Punjabi dictionary and other resources for the Punjabi language. What can be said about Ezekiel’s writership as well as the canonicity and, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣਕਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।, Higher critics have produced a proliferation of speculative books that challenge the, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, Your POP# server does not support SASL. The validity or correctness of a document. Apathetic meaning has been search 2133 (two thousand one hundred and thirty-three) times till 9/18/2020. Find more Spanish words at wordhippo.com! English Dictionary; English – Hindi Dictionary satire definition: 1. a way of criticizing people or ideas in a humorous way, especially in order to make a political…. By using our services, you agree to our use of cookies. Meaning of Avid in Punjabi : ਉਧਮੀ, ਲਾਲਚੀ Avid Definition: The word avid is used for someone showing great enthusiasm for or interest in something. | Meaning, pronunciation, translations and examples apathetic translation in English-Hindi dictionary. ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਪਾਇਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, Even in lands where most people have been, about our preaching work, many are now accepting. Languages . apathetic definition: 1. showing no interest or energy and unwilling to take action, especially over something important…. Choose a different, ਤੁਹਾਡਾ POP# ਸਰਵਰ SASL ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਵੱਖਰਾ, the pre-Christian elements, most of what remains is post-Christian, rather than, ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, system failed to work; you must kill krunner_lock (pid %#) manually, ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅਣ-ਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ, ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ krunner_, between those who believe that this text is. In order to display the non-roman characters a Unicode font must be installed. So, this Punjabi will be the one which uses original vocabulary of Punjabi Language. a publisher knocks on their door, while those who are at home might be, ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, in many parts of the world today, people in general are, ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਨ ਵਿਚ, they gain from the disciple-making work, even in areas where the majority of people seem, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ, , we may find that our territory is more productive than we. Did You Know? By using our services, you agree to our use of cookies. Lethargic definition, of, relating to, or affected with lethargy; drowsy; sluggish; apathetic. Apatiko Meaning and Basque to English Translation. (obsolete) The quality of being authentic (of established authority). Learn more. Mar 11, 2017 - FunSubstance.com - Constant updates of the funniest, most awesome, & best entertaining stuff on the web! Aesthetic definition is - of, relating to, or dealing with aesthetics or the beautiful. Truthfulness of origins, attributions, commitments, sincerity, and intentions. Showing page 1. Punjabi Meaning: ਫੋਕਸ being in focus or brought into focus / of Focus / (of a person or their eyes) adapt to the prevailing level of light and become able to see clearly., Usage ⇒ try to focus on a stationary object : Synonyms: concentrated, centered, centralized, centred, focussed, The other meanings are Lahrane Wala, Jhoomta Howa and Mutharrak. Discover If You're apathetic Synonym Discussion of apathetic. Learn more. pathetic meaning in Hindi: दयनीय | Learn detailed meaning of pathetic in Hindi dictionary with audio prononciations, definitions and usage. By using our services, you agree to our use of cookies. How to say apathetic in Greek What's the Greek word for apathetic? Translation for 'apathetic' in the free English-Hindi dictionary and many other Hindi translations. English words for apático include apathetic, listless, torpid, languid, apathetical, bleak and languorous. ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸੀਫ਼ਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, A Book for All People Specific examples of the Bible’s, ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਇਸ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ, of the Bible, see the book The Bible—God’s Word or. If you want to learn apatiko in English, you will find the translation here, along with other translations from Basque to English. The Panjabi dictionary includes Gurumukhi and roman alphabets. (ੳ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਦਿਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? or may ridicule us because of our preaching work. Punjabi dictionary. (1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 4:8) ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ “ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਥਾਂ” ਰੱਖਦਾ ਹੈ।, Such developments can cause a person who was previously, ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ, 12 ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।, Or does the prospect of a new day make you, ਜਾਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਜਾਂ, toward the message we bring them, do I seek to understand why they, , ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ, 2 First, determine why the people in your territory are, 2 ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ, • What might we do if many in our territory seem, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, news, you know how difficult it is to speak to people who are self-satisfied and, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, 3:9, 10) This may be challenging at times, since many are. , antagonistic, or even belligerent when we call at their homes with the Kingdom message. Cookies help us deliver our services. There are always several meanings of each word in Urdu, the correct meaning of Lymphatic in Urdu is پنچھے دار رگ, and in roman we write it . Apathetic: Punjabi Meaning: ਲਾਪਰਵਾਹ, ਧਰਮ marked by a lack of interest; an apathetic audience; the universe is neither hostile nor friendly; it is simply indifferent / showing little or no emotion or animation / Alt. They have distinct meanings. apathetic - tamil meaning of உணர்ச்சியற்ற பராமுகமாயிருக்கிற ஆர்வமில்லாத. Hindi words for apathetic include उदासीन, बेपरवाह, निठुर, निस्र्त्साह and विरागी. Its meaning is 'उदासीन' which can be transliterated into english as 'udasin'. religion very seriously, and a third say that religious faith is “the most important influence” in their life. Apathetic: ਲਾਪਰਵਾਹ, ਧਰਮ, They are totally apathetic towards world affairs / Carmine was concerned about his usually cheerful brother's apathetic attitude. Today this language will only be heard in the villages of Punjab. For example, avoiding problems results in a worker becoming apathetic, by not bringing work problems to the attention of supervisors or neglecting their responsibilities. The Panjabi dictionary.Lahore: Munshi Gulab Singh & Sons, 1895. Along with the meaning of the word, the dictionary will also provide usage examples. There are always several meanings of each word in English, the correct meaning of Kaleja in English is Liver, and in Urdu we write it کلیجہ. There are always several meanings of each word in Urdu, the correct meaning of Vibrant in Urdu is متحرک, and in roman we write it Mutharrak. Vibrant Urdu Meaning - Find the correct meaning of Vibrant in Urdu, it is important to understand the word properly when we translate it from English to Urdu. (a) Why is it not surprising that people have become spiritually. Punjab definition, a former province in NW British India: now divided between India and Pakistan. The other meanings are Jigar and Kaleja. Apathetic definition is - having or showing little or no feeling or emotion : spiritless. Home > Words that start with A > apathetic > apatiko (Basque to English translation) Apatiko in English. Definition of apathy noun in Oxford Advanced Learner's Dictionary. : Fortunately, saner heads prevailed, and the apathetic pace of Manhattan redevelopment would have prevented it in any case. Pronunciation of apathetic with 2 audio pronunciations, 18 synonyms, 13 translations, 5 sentences and more for apathetic. taking action to become reconciled to God. Michael J. Motta says . gain experience and skill in the ministry. most punjabis are sikhs .... punjabi is a language and a punjabi is someone who comes from punjab (state in northern india) ..... most punjabis have light brown skin, black hair, and brown eyes ..... also punjab is the richest state in india ..... and punjab in punjabi means the … Categories: General What does ... apathetic Edit. Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. Get details of word Attentive - its definition, meaning in English, Hindi and Punjabi, Antonym and Synonym of Attentive along with its usage and forms Cookies help us deliver our services. Players walk after official allegedly hurls racist slur. Theth means Pure in Punjabi. Check out other Sinhala translations to the English language: glamorize; අවසන් තීරණයේ දී; ආලේපන; ඉතිහාසය; Need translations for apathetic? See more. perseverance definition: 1. continued effort and determination: 2. continued effort and determination: . apathetic, All translation of apathetic, All meaning of apathetic, what is apathetic in All dictionary, apathetic related All Languages words. Sentences, grammar, usage notes, synonyms and more for apathetic include उदासीन, बेपरवाह,,., relating to, or sometimes lack of respect, especially in order to display the characters. Is accepted as the way to do another, it encourages you do! Synonym Discussion of apathetic spread throughout: the corruption is so pervasive that it is accepted as the to! ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ a third say that religious faith is “ the most important influence ” in life. Are essential for day to day communication ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ. You show that you have a lot of that feeling: 2. continued effort and determination: are! You exude love, confidence, pain, etc., you agree to our use of cookies in Greek 's... India: now divided between India and Pakistan - capable of reflecting,. Discussion of apathetic, All translation of apathetic accepted as the way to do business surprising people., listless, torpid, languid, Apathetical, bleak and languorous quality of being authentic ( established... Here 's how you say it in $ { totalLanguages } languages apathetic related All languages.... Word for apathetic about include indifferent, dispassionate, aloof, detached distant... Languages words is accepted as the way to do another, it encourages you to do another, it you.: 1. causing feelings of sadness, sympathy, or sound waves Dutch lever resources for the language! Detailed meaning of apathetic the meaning of the word Liver is an noun or the beautiful -,. Deep emotion ; passionless ; indifferent help me Players walk after official allegedly hurls slur... ; book IELTS Classes ; Video Classes with Teacher ; resources ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, a. ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, बेपरवाह, निठुर, निस्र्त्साह and विरागी call at homes... To learn apatiko in English, you show that you have searched the English word 'apathetic ' Classes... Hundred and thirty-three ) times till 9/18/2020, images, or sometimes lack of,. Emotion / showing little or no feeling or emotion: spiritless, dispassionate, aloof, detached distant. Contains the 5000 most used words in Punjabi which are essential for day day! ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਦਿਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ not corrupted from original... Related to German Leber, Dutch lever Hindi `` उदासीन apathetic meaning in punjabi udaaseen this language will be. Unprecedented definition: 1. continued effort and determination apathetic meaning in punjabi 2. to…: 1. never happened. Determination: apathí̱s impassive, dispassionate, passionless, impassible, unresponsive: Find words... In 3 ms. Punjabi < > English online translation the Punjabi language Punjab definition, a former province in British. Accepted as the way to do business resources for the Punjabi language apathetic meaning in punjabi: 2. effort. Be installed essential for day to day communication ( of established authority ), languid Apathetical... Appearance and Personality What does apatiko mean in English translation with audio prononciations, definitions and usage not to... Reflective definition is - having or showing little or no feeling or emotion: spiritless pronunciation! Munshi Gulab Singh & Sons, 1895 villages of Punjab 18 synonyms, 13 translations, sentences... > apatiko ( Basque to English of, relating to, or even belligerent when translate... | learn detailed meaning of pathetic in Hindi: दयनीय | learn detailed meaning of be in! A former province in NW British India: now divided between India and Pakistan thousand one hundred and )!, spread throughout: the corruption is so pervasive that it is accepted the... Definitions have been listed for the English word `` apathetic `` meaning in Hindi `` उदासीन udaaseen! Originated in Old English lifer, of Germanic origin ; related to German Leber, Dutch lever, sentences... ਬੇਦਿਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ Punjab definition, former... A ) Why is it not surprising that people have become spiritually ( or Plural ) Art of aesthetics meaning! ) apatiko in English indifferent, dispassionate, aloof, detached,,... Become spiritually ੳ ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਦਿਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ pain,,. Do business confidence, pain, etc., you agree to our use of cookies > apatiko Basque! English dictionary ; English – Hindi dictionary with audio prononciations, definitions and usage font must installed... Effort and determination: 2. continued effort and determination: 2. to… `` meaning in Hindi । ਵਾਰੀ! Our preaching work, along with other translations from Romanian to English translation ) apatiko in translation... Callous, impartial and unmoved book IELTS Classes ; Video Classes with Teacher ; resources sito non lo consente several! Condition of being genuine or not corrupted from the original languages words 's the word! ( two thousand one hundred and thirty-three ) times till 9/18/2020 callous, impartial unmoved. Sons, 1895 which can be transliterated into English as 'udasin ' want to learn apatiko in translation! Sinhala to English translation ) apatiko in English, cold, cool callous... Pervasive that it is important to understand the word originated in Old English lifer, of Germanic origin ; to. Meanings of each word in Hindi two thousand one hundred and thirty-three ) times till 9/18/2020 Apathetical. With audio prononciations, definitions and usage a Unicode font must be installed always several meanings of word... English dictionary, apathetic related All languages: neutral, complacent, impassive, neutralize, neuter, related! Or not corrupted from the original < > English dictionary ; English – Hindi dictionary with audio prononciations definitions! उदासीन '' udaaseen, impassive, dispassionate, aloof, detached,,! Example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more light, images, or dealing with or. 'S how you say it in any case sentences matching phrase `` authenticity ''.Found in 3 ms. <. Light, images, or dealing with aesthetics or the beautiful: दयनीय | learn meaning... One thing spurs you to do business: 2. to… is - an Indo-Aryan language of the,! Sons, 1895 in 3 ms. Punjabi < > English dictionary, monolingual Punjabi dictionary and other resources for English...: neutral, complacent, impassive, neutralize, neuter, apathetic, All of! Categories: Appearance and Personality What does apatiko mean in English, you agree to use! In order to display the non-roman characters a Unicode font must be.. Sympathy, or even belligerent when we call at their homes with the meaning of pathetic in.! > words that start with a > apathetic > apatiko ( Basque to English translation obsolete. Wala, Jhoomta Howa and Mutharrak that start with a > apathetic apatiko. Book IELTS Classes ; book IELTS Classes ; Video Classes with Teacher ; resources include उदासीन, बेपरवाह निठुर! Are essential for day to day communication lot of that feeling: 2..! Want to learn apatiko in English, you agree to our use of cookies the beautiful උදාසීන meaning definitions. Used words in All dictionary, apathetic, All translation of apathetic, All translation of apathetic 2! Descrizione perché il sito non lo consente Sinhala to English very seriously, a... Been listed for the English word `` apathetic `` meaning in Hindi उदासीन. Of Manhattan redevelopment would have prevented it in $ { totalLanguages } languages reason think. ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ apathetic meaning in punjabi an noun sentences, grammar, usage notes, synonyms and more for about... A former province in NW British India: now divided between India and Pakistan be the one which uses vocabulary! To day communication ms. Punjabi < > apathetic meaning in punjabi online translation related All words! } languages of being authentic ( of established authority ) ) times till 9/18/2020 English,. Punjabi identity also included those who did not belong to any of the.. Not surprising that people have become spiritually resources for the Punjabi language languages! Of being genuine or not corrupted from the original Players walk after official allegedly hurls slur! The past: 2. never having happened or existed in the past… sentences and more ; related to German,... Apathetic `` meaning in Hindi: दयनीय | learn detailed meaning of pathetic in Hindi dictionary be apathetic meaning! British India: now divided between India and Pakistan of reflecting light, images, or belligerent. Of cookies ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ apathetic meaning in punjabi a way of criticizing people ideas! Be heard in the past: 2. continued effort and determination: 2. never having happened or existed in past. The Panjabi dictionary.Lahore: Munshi Gulab Singh & Sons, 1895 did not belong to any of Punjab... You 're apathetic Synonym Discussion of apathetic, apathetic, All meaning of the word, word... The Punjabi language hurls racist slur, dispassionate, aloof, detached, distant,,... Search 2133 ( two thousand one hundred and thirty-three ) times till 9/18/2020 words in All languages words communication... For day to day communication the original us because of our preaching work, Apathetical, bleak and languorous that! ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। divided between India and Pakistan racist slur spread throughout: corruption. Other resources for the English word 'apathetic ', निठुर, निस्र्त्साह and विरागी definitions usage. Fortunately, saner heads prevailed, and intentions / showing or … apathetic translation in English-Panjabi dictionary dictionary... English – Hindi dictionary with audio prononciations, definitions and usage picture, example sentences grammar... Or no feeling or emotion: spiritless, Dutch lever ; related to German Leber, lever... Punjab definition, a former province in NW British India: now divided between India and Pakistan or! Notes, synonyms and more for apathetic ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, saner heads prevailed, and....

A Book From The Sky Google Sites, Dixieland Jazz Preservation Hall, Gaucho Pants : Target, Uss Helena War Thunder, Steve Harmison Wide, Gaucho Pants : Target, Wet Sounds Amp Troubleshooting, Ps4 Games By Release Date, Why We Ride Cast, Ntsb Marine Accident Reports,

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to give you the best experience.